Nabór na wolne stanowisko pracy Kierownik ds. technicznych

Zakład Wodociągów i Kanalizacja ogłasza nabór na stanowisko kierownik ds. technicznych.

 1. Wymagania niezbędne:
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych (dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)
 • Korzystanie z pełni praw publicznych, pełnia zdolności do czynności prawnych,
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Nieposzlakowana opinia
 • Wykształcenie wyższe lub średnie inżynieria środowiska, ochrona środowiska lub budownictwo,
 • Co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku w branży wod.-kan. w przypadku wykształcenia wyższego, lub 3 letni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego.
 • Znajomość przepisów ustaw:
 1. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 2. Prawa wodnego
 3. Prawa budowlanego
 4. Podstawy Kodeksu postępowania administracyjnego
 5. Prawa Zamówień Publicznych
 • Umiejętność obsługi komputera w szczególności Pakiet Office
 • Znajomość kosztorysowania w programie NORMA PRO
 • Prawo jazdy kategorii B
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
 2. Realizacja inwestycji oraz robót budowlano-montażowych prowadzonych przez Zakład
 3. Planowanie i organizacja prac brygady monterów wodociągowo-kanalizacyjnych
 4. Kontrola, koordynacja i nadzór nad pracą pracowników działu wodociągowo-kanalizacyjnego
 5. Kosztorysowanie robót i usług ,
 6. Przygotowywanie uzgodnień oraz warunków technicznych dla opracowania dokumentacji technicznej i jej późniejsze weryfikowanie,
 7. Prowadzenie sprawozdawczości oraz dokumentacji dotyczącej działu technicznego,
 8. Prowadzenie spraw związanych z badaniami wody.

Ogłoszenie o naborze.

Załącznik nr 1