Taryfy i cenniki

Informujemy, że Dyrektor regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, decyzją z dnia 26.04.2018 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Paczków, przedłożoną przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie na okres 3 lat.

Stawki w/w taryf przedstawia załącznik do decyzji znak: WR.RET.070.143.2018.MK