Kolejna inwestycja Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Inwestycja polega na wykonaniu nowego przyłącza kablowego średniego napięcia oraz budowę słupowej stacji transformatorowej, rozdzielnicy niskiego napięcie i odcinka przyłącza linii niskiego napięcia służącej do zasilania oczyszczalni. Koszt inwestycji to 93 000 zł. Planowane zakończenie to koniec czerwca 2021.  Zrealizowanie inwestycji pozwoli zmniejszyć koszty energii elektrycznej związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków.

Uwaga. Zmiana taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

Informujemy, że Dyrektor regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, decyzją z dnia 2 czerwca 2021 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Paczków, przedłożoną przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie na okres 3 lat.

Stawki w/w taryf przedstawia załącznik do decyzji znak: WR.RZT.70.2020.2021