Uwaga. Zmiana taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

Informujemy, że Dyrektor regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, decyzją z dnia 2 czerwca 2021 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Paczków, przedłożoną przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie na okres 3 lat.

Stawki w/w taryf przedstawia załącznik do decyzji znak: WR.RZT.70.2020.2021