Nabór na stanowisko specjalista ds. technicznych

Zakład Wodociągów i Kanalizacja ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. technicznych.

Wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych (dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)
 • Korzystanie z pełni praw publicznych, pełnia zdolności do czynności prawnych,
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Nieposzlakowana opinia
 • Wykształcenie przynajmniej średnie inżynieria środowiska, ochrona środowiska lub budownictwo,
 • Co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku.

Znajomość przepisów ustaw:

 • Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 • Prawa wodnego
 • Prawa budowlanego
 • Podstawy Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Prawa Zamówień Publicznych
 • Umiejętność obsługi komputera w szczególności Pakiet Office
 • Preferowana znajomość kosztorysowania w programie NORMA PRO
 • Prawo jazdy kategorii B

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 • Realizacja inwestycji oraz robót budowlano-montażowych prowadzonych przez Zakład
 • Planowanie i organizacja prac brygady monterów wodociągowo-kanalizacyjnych
 • Kontrola, koordynacja i nadzór nad pracą pracowników działu wodociągowo-kanalizacyjnego
 • Kosztorysowanie robót i usług ,
 • Przygotowywanie uzgodnień oraz warunków technicznych dla opracowania dokumentacji technicznej i jej późniejsze weryfikowanie,
 • Prowadzenie sprawozdawczości oraz dokumentacji dotyczącej działu technicznego,

Ogłoszenie o naborze.

Załącznik nr 1

Nabór na stanowisko starszy specjalista ds. księgowości

Zakład Wodociągów i Kanalizacja ogłasza nabór na stanowisko starszego specjalisty ds. księgowości.

Wymagania niezbędne:

  1. Posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych (dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)
  2. Korzystanie z pełni praw publicznych, pełnia zdolności do czynności prawnych,
  3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. Nieposzlakowana opinia
  5. Wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowane finanse lub rachunkowość),
  6. Co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej lub samorządowej,
  7. Znajomość przepisów prawa z zakresu wykonywanych obowiązków, w szczególności znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, samorządzie gminnym, prawo wodne oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odbiorze ścieków.
  8. Umiejętność obsługi komputera w szczególności Pakiet Office
  9. Prawo jazdy kategorii B

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

  1. Prowadzenie ksiąg pomocniczych, w szczególności:
  • ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych oraz środków trwałych w budowie.
  • ewidencję ilościowo-wartościową obrotu materiałowego materiałów i opakowań znajdujących się w magazynach własnych oraz będących w przerobie obcym,
  • ewidencję środków pieniężnych znajdujących się na rachunku podstawowym oraz gotówki w kasie zakładu na podstawie wyciągów bankowych i raportów kasowych,
  • ewidencję w zakresie rozrachunków z budżetami, rozrachunków publicznoprawnych, z kontrahentami, pracownikami oraz pozostałych rozrachunków
  • bieżąca kontrola, uzgadniania sald kont syntetycznych z ewidencją pomocniczą oraz potwierdzanie sald z kontrahentami,
  • ewidencję pozostałej sprzedaży na podstawie faktur VAT i not księgowych
  • ewidencję sprzedaży dla potrzeb rozliczania podatku VAT,
  • ewidencję pozabilansową kont: 976, 985.
  1. Rozliczanie i wycena arkuszy inwentaryzacyjnych.
  2. Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych.

Ogłoszenie o naborze.

Załącznik nr 1

Wyniki naboru na stanowisko specjalisty ds. technicznych.

Wyniki naboru na stanowisko specjalisty ds. technicznych 

Wynik naboru na stanowisko starszego specjalisty ds. księgowości.

Wyniki naboru na stanowisko starszego specjalisty ds. księgowości.