Przetargi

48. Zapytanie ofertowe na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z platformą e-usług dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie. 

Zapytanie ofertowe dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z platformą e-usług dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie

Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 Wzór Umowy dostawy

Zał. nr 3 Wzór Umowy licencyjnej

Zał. nr 4 Formularz ofertowy

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 05.02.2024 r.

Informacja z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

48. Zapytanie ofertowe na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w 2024 r.

Zapytanie ofertowe na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zał. nr 1 SIWZ  na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zał.nr2 – protokół z otwarcia ofert.

Informacja z rozstrzygnięcia oferty.

POSTĘPOWANIA PROWADZONE ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – link https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list

49. Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2023 rok.

48. Zapytanie ofertowe na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w 2023 r.

Zapytanie ofertowe na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zał. nr 1 SIWZ  na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Protokół z otwarcia ofert na na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Informacja z rozstrzygnięcia oferty

47.Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z budową przepompowni ścieków oraz sieci wodociągowej dla projektowanej strefy przemysłowej.

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z budową przepompowni ścieków  oraz sieci wodociągowej dla projektowanej strefy przemysłowej.

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy.

Zał. nr 2 – Załącznik graficzny

Zał. nr 2.1 – załącznik graficzny

Zał nr3 – wzór umowy

Zał nr4 – wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zał. nr5- pytania i odpowiedzi.

Zał.nr6 – protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

46.Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulic: Pileckiego, Grota Roweckiego, Dekutwskiego, Fieldorfa Nila w Paczkowie.

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulic: Pileckiego, Grota Roweckiego, Dekutwskiego, Fieldorfa Nila w Paczkowie.

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy.

Zał. nr 2 – Załącznik graficzny

Zał nr3 – wzór umowy

Zał. nr4 – pytania i odpowiedzi

Zał.nr5 – protokół z otwarcia ofert. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

45. Zapytanie ofertowe na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w 2022 r.

Zapytanie ofertowe na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zał. nr 1 SIWZ  na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Protokół z otwarcia ofert na na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Informacja z rozstrzygnięcia oferty. 

44. Zapytanie ofertowe na wykonanie przyłącza kablowego SN oraz stacji transformatorowej słupowej Paczków ul. Moniuszki dz. nr 1120/2

Zapytanie ofertowe na wykonanie przyłącza kablowego SN oraz stacji transformatorowej słupowej Paczków ul. Moniuszki dz. nr 1120/2

Zał. nr 1 SIWZ na wykonanie przyłącza kablowego SN oraz stacji transformatorowej słupowej Paczków ul. Moniuszki dz. nr 1120/2

Projekt trasy przyłącza.

Projekt układu pomiarowego.

Projekt techniczny wykonania przyłącza kablowego SN oraz stacji transformatorowej słupowej.

Schemat ideowy zasilania.

Warunki przyłączenia.

Widok stacji transformatorowej.

Schemat główny kablowy zasilający STR.

Formularz ofertowy.

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 28.04.2021 r. 

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na wykonanie przyłącza kablowego SN oraz stacji transformatorowej słupowej Paczków ul. Moniuszki dz. nr 1120/2

43. Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2021 rok.

42. Zapytanie ofertowe na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w 2021 r.

Zapytanie ofertowe na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zał. nr 1 SIWZ  na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Protokół z otwarcia ofert na na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych

41. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie na rok 2021.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 593631-N-2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKUP ENERGII

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKUP ENERGII WERSJA EDYTOWALNA

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU 593631-N-2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAMÓWIENIA NR 593631-N-2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA ZAMÓWIENIA NR 593631-N-2020.

40. Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż zestawu hydroforowego dla wody czystej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie

Ogłoszenie o przetargu NR  516134-N-2020

Zał. nr 1 SIWZ na dostawę i montaż zestawu hydroforowego dla wody czystej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

Zał. nr 2 Wzór umowy na dostawę i montaż zestawu hydroforowego dla wody czystej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie

Zał. nr 3 Wykaz Podwykonawców.

Zał. nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu.

Zał. nr 5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu.

Zał. nr 6 Wykaz dostaw.

Zał. nr 7 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

Zał. nr 8 Formularz ofertowy

Zał. nr 9 Protokół z wizji.

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego nr 516134-N-2020

Protokół z otwarcia ofert na dostawę i montaż zestawu hydroforowego dla wody czystej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

39. Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2020 rok.

38. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego związanego z budową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Matejki w m. Paczków. I Etap

Zapytanie ofertowe zakup i dostawę materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego związanego z budową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej   w ulicy Matejki w Paczkowie. I Etap.

Zał. nr 1- SIWZ na zapytanie ofertowe zakup i dostawę materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego związanego z budową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej   w ulicy Matejki w Paczkowie. I Etap

Zał. nr 2 – Formularz ofertowy na zapytanie ofertowe zakup i dostawę materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego związanego z budową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej   w ulicy Matejki w Paczkowie. I Etap

Zał. nr 3- Plan zagospodarowania terenu Osiedle Matejki.

Zał. nr 4- Profil kanalizacji sanitarnej Osiedle Matejki.

Protokół z otwarcia ofert na zakup i dostawę materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego związanego z budową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Matejki w m. Paczków. I Etap. 

37. Zapytanie ofertowe na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zapytanie ofertowe na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zał. nr 1 SIWZ  na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Protokół z otwarcia ofert na na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych

36. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie na rok 2020.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 615295-N-2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKUP ENERGII

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAMÓWIENIA NR 615295-N-2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA ZAMÓWIENIA NR 615295-N-2019

35.Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę, montaż oraz uruchomienie przepompowni ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę, montaż oraz uruchomienie przepompowni ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

Zał. nr 1 – SIWZ na zakup, dostawę, montaż oraz uruchomienie przepompowni ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

Zał. nr 2 – Formularz ofertowy na zakup, dostawę, montaż oraz uruchomienie przepompowni ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

Zał. nr.3 Przekrój przepompowni ścieków.

Protokół z otwarcia ofert na  zakup, dostawę, montaż oraz uruchomienie przepompowni ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

34. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów kanalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej  w rejonie ulicy Miraszewskiego w Paczkowie. 

Zapytanie ofertowe zakup i dostawę materiałów kanalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej  w rejonie ulicy Miraszewskiego w Paczkowie.

Zał. nr 1- SIWZ na zakup i dostawę materiałów kanalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej  w rejonie ulicy Miraszewskiego w Paczkowie.

Zał. nr 2 – Formularz ofertowy na zakup i dostawę materiałów kanalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Miraszewskiego w Paczkowie.

Plan Zagospodarowania Terenu dla inwestycji związanej z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Miraszewskiegow Paczkowie

Profil kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Profil kanalizacji sanitarnej tłocznej.

Protokół z otwarcia ofert na zakup i dostawę materiałów kanalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Miraszewskiego w Paczkowie. 

33. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA 2019 R. 

32. Zapytanie ofertowe na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zapytanie ofertowe na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zał. nr 1 SIWZ  na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Informacja z otwarcia zapytania ofertowego na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

33. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie na rok 2019.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 641990-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu nr 641990-N-2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKUP ENERGII

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ – WYKAZ OBIEKTÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ – WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2.1 DO SIWZ – WYKAZ OBIEKTÓW

ZAŁĄCZNIK 2.2 DO SIWZ – WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ – PODWYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE O POSIADANIU GUD

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ – WYKAZ DOSTAW

ZAŁĄCZNIK NR 7.1 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE INNEGO PODMIOTU

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ – OFERTA WYKONANIA.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 641990-N-2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAMÓWIENIA NR 641990-N-2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA ZAMÓWIENIA NR 641990-N-2018

30. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów wodociągowych dla zadania inwestycyjnego związanego z przebudową sieci  wodociągowej w miejscowości Stary Paczków gm. Paczków. 

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów wodociągowych dla zadania inwestycyjnego związanego z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Stary Paczków  gm. Paczków.

Zał. nr 1- SIWZ na zakup i dostawę materiałów wodociągowych dla zadania inwestycyjnego związanego z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Stary Paczków gm. Paczków.

Zał. nr 2 – Formularz ofertowy na zakup i dostawę materiałów wodociągowych dla zadania inwestycyjnego związanego z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Stary Paczków gm. Paczków.

Protokół z otwarcia ofert na zakup i dostawę materiałów wodociągowych dla zadania inwestycyjnego związanego z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Stary Paczków gm. Paczków.

]29.. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA 2018 R. 

28. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 603685-N-2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKUP ENERGII

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ – WYKAZ OBIEKTÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ – WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2.1 DO SIWZ – WYKAZ OBIEKTÓW

ZAŁĄCZNIK 2.2 DO SIWZ – WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ – PODWYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE O POSIADANIU GUD

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ – WYKAZ DOSTAW

ZAŁĄCZNIK NR 7.1 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE INNEGO PODMIOTU

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ – OFERTA WYKONANIA.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 603685-N-2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAMÓWIENIA NR 603685-N-2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA ZAMÓWIENIA NR 603685-N-2017

27. Zapytanie ofertowe na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zapytanie ofertowe na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zał. nr 1 SIWZ  na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

26.Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż zestawu hydroforowego dla wody czystej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaz zestawu hydroforowego dla wody czystej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

Zał. nr 1 – SIWZ na zakup, dostawę i montaż zestawu hydroforowego dla wody czystej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

Zał. nr 2 – Formularz ofertowy na zakup, dostawę i montaż zestawu hydroforowego dla wody czystej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup, dostawę i montaż zestawu hydroforowego dla wody czystej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

25. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę systemu rejestracji szumów do akustycznej kontroli stref wodociągowych. 

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę systemu rejestracji szumów do akustycznej kontroli stref wodociągowych.

Zał. nr 1 – SIWZ na zakup i dostawę systemu rejestracji szumów do akustycznej kontroli stref wodociągowych.

Zał. nr 2 – Formularz ofertowy na zakup i dostawę systemu rejestracji szumów do akustycznej kontroli stref wodociągowych.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup i dostawę systemu rejestracji szumów do akustycznej kontroli stref wodociągowych.

24. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów wodociągowych dla zadania inwestycyjnego związanego z przebudową sieci  wodociągowej w miejscowości Wilamowa gm. Paczkowie. 

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów wodociągowych dla zadania inwestycyjnego związanego z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Wilamowa gm. Paczkowie.

Zał. nr 1- SIWZ na zakup i dostawę materiałów wodociągowych dla zadania inwestycyjnego związanego z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Wilamowa gm. Paczkowie.

Zał. nr 2 – Formularz ofertowy na zakup i dostawę materiałów wodociągowych dla zadania inwestycyjnego związanego z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Wilamowa gm. Paczkowie.

Plan Zagospodarowania Terenu dla inwestycji związanej z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Wilamowa gm. Paczkowie.

Protokół z otwarcia ofert na zakup i dostawę materiałów wodociągowych dla zadania inwestycyjnego związanego z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Wilamowa gm. Paczków.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup i dostawę materiałów wodociągowych dla zadania inwestycyjnego związanego z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Wilamowa gm. Paczków.

23. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2017 ROK. 

22. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wodomierzy objętościowych z zintegrowanym modułem radiowym.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wodomierzy objętościowych z zintegrowanym modułem radiowym.

Zał. nr 1 – SIWZ na zakup i dostawę wodomierzy objętościowych z zintegrowanym modułem radiowym.

Zał. nr 2- Formularz ofertowy na zakup i dostawę wodomierzy objętościowych z zintegrowanym modułem radiowym.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup i dostawę wodomierzy objętościowych z zintegrowanym modułem radiowym.

21. Zapytanie ofertowe na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zapytanie ofertowe na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zał. nr 1 SIWZ  na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zał. nr 2 do SIWZ. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Zał. nr 3 do SIWZ. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych u Wykonawcy usługi.

Zał. nr 4 do SIWZ. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu.

Zał. nr 5 do SIWZ. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zał. nr 6 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

Zał. nr 7 do SIWZ. Wzór Umowy.

Zał. nr 8 do SIWZ Formularz oferty.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

20. Zapytanie ofertowe na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zapytanie ofertowe na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zał. nr 1 SIWZ  na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zał. nr 2 do SIWZ. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Zał. nr 3 do SIWZ. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych u Wykonawcy usługi.

Zał. nr 4 do SIWZ. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu.

Zał. nr 5 do SIWZ. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zał. nr 6 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

Zał. nr 7 do SIWZ. Wzór Umowy.

Zał. nr 8 do SIWZ Formularz oferty.

Unieważnienie zapytania ofertowego na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

19. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Pocztowej w Paczkowie. 

Zapytanie ofertowe zakup i dostawę materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Pocztowej w Paczkowie.

Zał. nr 1- SIWZ na zakup i dostawę materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Pocztowej w Paczkowie.

Zał. nr 2 – Formularz ofertowy na zakup i dostawę materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Pocztowej w Paczkowie.

Plan Zagospodarowania Terenu dla inwestycji związanej z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Pocztowej w Paczkowie str.1

Plan Zagospodarowania Terenu dla inwestycji związanej z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Pocztowej w Paczkowie str.2

Plan Zagospodarowania Terenu dla inwestycji związanej z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Pocztowej w Paczkowie str.3

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup i dostawę materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Pocztowej w Paczkowie.

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

Ogłoszenie o zamówieniu 164269 – 2016

Secyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAŁACZNIK NR 1 DO SIWZ – WYKAZ OBIEKTÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ – WZÓR UMOWY

ZAŁACZNIK NR 2.1 DO SIWZ – WYKAZ OBIEKTÓW

ZAŁACZNIK 2.2 DO SIWZ – WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

ZAŁACZNIK NR 3 DO SIWZ – PODWYKONAWCY

ZAŁACZNIK NR 4 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE ZGODNE Z ART. 22 USTAWY

ZAŁACZNIK NR 5 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE ZGODNE Z ART. 24 USTAWY

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE O POSIADANIU GUD

ZAŁACZNIK NR 7 DO SIWZ – WYKAZ DOSTAW

ZAŁACZNIK NR 7.1 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE INNEGO PODMIOTU

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ – OFERTA WYKONANIA.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 164269 – 2016

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY STR.1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT STR.2

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

17. Przetarg na zakup i dostawę używanej koparko – ładowarki.

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 118008-2016 z dnia 11-05-2016 roku.

2. SIWZ Zakup i Dostawę Używanej Koparko-Ładowarki dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

3. Załacznik nr 1 do SIWZ.

4 . Załacznik nr 2 do SIWZ.

5. Załacznik nr 3 do SIWZ.

6. Załacznik nr 4 do SIWZ.

7. Załacznik nr 5 do SIWZ.

8. Załacznik nr 6 do SIWZ.

9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty str.1

    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty str.2

10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

16. Przetarg na dostawę i zakup użuwanej koparko-ładowarki.

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr. 104708 – 2016 z dnia 27-04-2016 roku.

2. SIWZ Dostawa i Zakup Używanej Koparko-Ładowarki dla zakładu Wodociągów i Kanlizacji w Paczkowie.

3. Załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Załącznik nr 2 do SIWZ.

5. Załącznik nr 3 do SIWZ.

6. Załącznik nr 4 do SIWZ.

7. Załącznik nr 5 do SIWZ.

8. Załącznik nr 6 do SIWZ.

9. Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia 104708-2016 z dnia 27-04-2016 roku. 

10. Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia 104708-2016 z dnia 27-04-2016 roku cz.2

11. Informacja o unieważnienieu postępowania nr 104708-2016 z dnia 27-04-2016 rok.

15. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę korelatora analogowego. 

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę korelatora analogowego.

Zał. nr 1 – SIWZ na zakup i dostawe koleratora analogowego.

Zał. nr 2 – Formularz ofertowy na zakup i dostawę koleratora analogowego.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup i dostawę korelatora analogowego.

Uzupełnienie cenowe.

14. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wodomierzy objetościowych z zintegrowanym modułem radiowym.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wodomierzy objętosciowych z zintegrowanym modułem radiowym.

Zał. nr 1 – SIWZ na zakup i dostawę wodomierzy objetościowych z zintegrowanym modułem radiowym.

Zał. nr 2- Formularz ofertowy na zakup i dostawę wodomierzy objętościowych z zintegrowanym odułem radiowym.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup i dostawę wodomierzy objętościowych z zintegrowanym modułem radiowym.

13. Zapytanie ofertowe na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zapytanie ofertowe na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zał. nr 1 SIWZ  na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zał. nr 2 do SIWZ. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Zał. nr 3 do SIWZ. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych u Wykonawcy usługi.

Zał. nr 4 do SIWZ. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu.

Zał. nr 5 do SIWZ. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zał. nr 6 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

Zał. nr 7 do SIWZ. Wzór Umowy.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych osadów ściekowych. 

12. Zakup, dostawa i montaż zestawu hydroforowego dla wody czystej dla Zakładu Wodociagów i Kanalizacji w Paczkowie.

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaz zestawu hydroforowego dla wody czystej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

Zał. nr 1 – SIWZ na zakup, dostawę i montaż zestawu hydroforowego dla wody czystej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

Zał. nr 2 – Formularz ofertowy na zakup, dostawę i montaż zestawu hydroforowego dla wody czystej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na:” Zakup, dostawę oraz montaż zestawu hydroforowego dla wody czystej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie”

11. Zakup i dostawa kamery inspekcyjnej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę kamery inspekcyjnej dla Zakładu Wodociągów i Kanlizacji w Paczkowie.

Zał. nr 1- SIWZ na zakup i dostawę kamery inspekcyjnej dla Zakładu Wodociągów i Kanlizacji w Paczkowie.

Zał. nr 2 – Formularz ofertowy na zakup i dostawę kamery inspekcyjnej dla Zakładu Wodociągów i Kanlizacji w Paczkowie.

Protokół z otwarcia ofert na: ” Zakup i dostawę kamery inspekcyjnej dla Zakłądu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie”.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na: ” Zakup i dostawę kamery inspekcyjnej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie”

10. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

Ogłoszenie o zamówieniu 237328-2015

Secyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAŁACZNIK NR 1 DO SIWZ – WYKAZ OBIEKTÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ – WZÓR UMOWY

ZAŁACZNIK NR 2.1 DO SIWZ – WYKAZ OBIEKTÓW

ZAŁACZNIK 2.2 DO SIWZ – WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

ZAŁACZNIK NR 3 DO SIWZ – PODWYKONAWCY

ZAŁACZNIK NR 4 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE ZGODNE Z ART. 22 USTAWY

ZAŁACZNIK NR 5 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE ZGODNE Z ART. 24 USTAWY

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE O POSIADANIU GUD

ZAŁACZNIK NR 7 DO SIWZ – WYKAZ DOSTAW

ZAŁACZNIK NR 7.1 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE INNEGO PODMIOTU

ZAŁACZNIK NR 8 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁACZNIK NR 9 DO SIWZ – OFERTA WYKONANIA.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.

9. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego związanego z budową sieci kanlizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulic Kościuszki-Górnicza w Paczkowie. 

Zapytanie ofertowe zakup i dostawę materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego związanego z budową sieci kanlizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulic Kościuszki-Górnicza w Paczkowie.

Zał. nr 1- SIWZ na zakup i dostawę materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego związanego z budową sieci kanlizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulic Kościuszki-Górnicza w Paczkowie.

Zał. nr 2 – Formularz ofertowy na zakup i dostawę materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego związanego z budową sieci kanlizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulic Kościuszki-Górnicza w Paczkowie.

Zał. nr 3 – Projekt zagospodarowania terenu dla zadania inwestycyjnego związanego z budową sieci kanlizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulic Kościuszki-Górnicza w Paczkowie.

Zał. nr 4 – Projekt zagospodarowania terenu dla zadania inwestycyjnego związanego z budową sieci kanlizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulic Kościuszki-Górnicza w Paczkowie część 2.

Zał. nr 5 – Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na zakup i dostawę materiałów wodociągowo – kanalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego związanego z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulic Kościuszki – Górnicza w Paczkowie. 

8. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wodomierzy objetościowych z zintegrowanym modułem radiowym.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wodomierzy objętosciowych z zintegrowanym modułem radiowym.

Zał. nr 1 – SIWZ na zakup i dostawę wodomierzy objetościowych z zintegrowanym modułem radiowym.

Zał. nr 2- Formularz ofertowy na zakup i dostawę wodomierzy objętościowych z zintegrowanym odułem radiowym.

Informacja o rozstrzygnieciu przetargu na zakup i dostawę wodomierzy objetościowych z zintegrowanym modułem radiowym.

7. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę zgrzewarki elektrooporowej.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę zgrzewarki elektrooporowej dla Zakładu Wodociągów i Kanlizacji w Paczkowie.

Zał. nr 1 – SIWZ za zakup i dostawę zgrzewarki elektrooporowej.

Zał. nr 2 – Formularz ofertowy

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na zakup i dostawę zgrzewarki elektrooporowej.

6.Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulic Kościuszki i Górnicza w Paczkowie.

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulic Kościuszki i Górnicza w Paczkowie.

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy.

Zał. nr 2 – Załącznik graficzny

Protokół Komisji Przetargowej z otwarcia ofert na”Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulic Kościuszki i Górnicza w Paczkowie”.

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na :”Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulic Kościuszki i Górnicza w Paczkowie

5. II Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę samochodu dostawczego.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę samochodu dostawczego.

Zał. nr 1 – SIWZ na zakup i dostawę samochodu dostawczego.

Zał. nr 2 – Oświadczenie wykonawcy.

Zał. nr 3 – Wzór Umowy

Pytania i odpowiedzi nr 1 do Zapytania ofertowego na zakup i dostawę samochodu dostawczego.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawę samochodu dostawczego.”

4. Zapytanie ofertowe na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zapytanie ofertowe na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zał. nr 1 SIWZ  na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych

Zał. nr 2,3,4,5,6,7 do SIWZ na usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na: ” Usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych”.

3. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę samochodu dostawczego.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę samochodu dostawczego.

Zał. nr 1 SIWZ na zakup i dostawę samochodu dostawczego.

Zał. nr 2 Oświadczenie Wykonawcy.

Zał. nr 3 Wzór Umowy.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na: ” Zakup i dostawę samochodu dostawczego”

2. Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż zestawu hydroforowego dla wody czystej dla Stacji Uzdatniania Wody w Starym Paczkowie.

SIWZ na Dostawę i montaż zestawu hydroforowego dla wody czystej dla Stacji Uzdatniania Wody w Starym Paczkowie .

Załącznik nr 1 do SIWZ na Dostawę i montaż zestawu hydroforowego dla wody czystej dla Stacji Uzdatniania Wody w Starym Paczkowie.

Pytania i odpowiedzi nr 1. Dostawa i montaż zestawu hydroforowego dla wody czystej dla Stacji Uzdatniania Wody

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na Dostawę i montaż zestawu hydroforowego dla wody czystej dla Stacji Uzdatnia

 

1. Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (odpad o kodzie 19 08 05) z terenu Oczyszczalni Ścieków w Paczkowie ul. Moniuszki 17 w okresie od dnia 01-01-2014 r. do dnia 31-12-2014 r

odnośnik  do strony  BIP – Urząd Miejski w Paczkowie