OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

IMG_4645

LOKALIZACJA

Miejska Oczyszczalnia Ścieków  w Paczkowie zlokalizowana jest przy ulicy Moniuszki 17 w  północno-wschodniej części m.Paczkowa.Od strony północnej położenie jej ogranicza rzeka Nysa Kłodzka, od strony południa Potok Młynówka. Odbiornikiem oczyszczonych na urządzeniach mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków typu APIS jest rzeka Nysa Kłodzka.

OPIS STOSOWANYCH PROCESÓW OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Ścieki z kanalizacji miejskiej doprowadzane są do pompowni ścieków surowych. Ścieki dowożone gromadzone są w napowiatrzanym zbiorniku retencyjnym i cyklicznie odprowadzane przez całą dobę do pompowni ścieków surowych.

Z pompowni ścieki tłoczone są do separatora skratek, piasku i tłuszczu skąd dopływają do pompowni II stopnia ścieków mechanicznie oczyszczonych.

Oddzielone skratki i piasek gromadzone są w pojemnikach i okresowo wywożone na wysypisko. Na wypadek awarii separatora przewidziano obejście awaryjne z kratą czyszczoną ręcznie.

Z pompowni ścieki tłoczone są do komory defosfotacji wielofunkcyjnego reaktora biologicznego. W komorze panują warunki beztlenowe, a zawartość komory mieszana jest przy pomocy zatapialnych mieszadeł śmigłowych.

z komory defosfotacji ścieki przepływają do komory denitryfikacji, mieszanej przy pomocy mieszadeł. W komorze panują warunki niedotlenienia ( zawartość tlenu 0-0,5 mg/l). Do komory recyrkulowane są ścieki z komory nitryfikacji oraz dostarczane jest powietrze przy pomocy aeratorów ADS w celu zachowania w/w warunków tlenowych. Zawartość tlenu mierzona jest przy pomocy sondy tlenowej. Z komory denitryfikacji ścieki dopływają do komory nitryfikacji napowietrzanej przy pomocy aeratorów ASD. W komorze ponują warunki tlenowe (zawartość tlenu 2-3 mg/l). Komora wyposażona jest dodatkowo w panele złoża immobilzowanego. W komorze prowadzone są procesy oczyszczania ścieków w warunkach tlenowych oraz częściowo w warunkach beztlenowych w złożu zanurzonym, na którym wykształcona jest błona biologiczna (osad immbolizowany). Wierzchnie warstwy błony mające bezpośredni kontakt z natlenionymi ściekami realizują procesy tlenowe, natomiast w warstwach głębszych, zachodzą procesy beztlenowe. Do sterowania ilością dostarczanego powietrza do komory, służy sonda tlenowa. Do komory, w jej końcowej części dawkowany jest koagulant PIX (roztwór siarczanu żelazowego)dla wspomagania procesu redukcji fosforu.

Z komory nitryfikacji ścieki dopływają do osadnika wtórnego, radialnego wyposażonego w zgarniacz osadu. Sklarowane ścieki poprzez przelewy pilaste odprowadzane są do laguny hydroponicznej, zasiedlonej roślinnością wodolubną. W lagunie następuje doczyszczenie ścieków. Na odpływie z laguny znajduje się przepływomierz elektromagnetyczny służący do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków do rz. Nysy Kłodzkiej.

Oddzielony od ścieków w osadniku wtórnym osad czynny, recyrkulowany jest za pomocą pomp osadowych do komory defosfotacji. Nadmiar osadu czynnego odprowadzany jest okresowo do zbiornika stabilizacji i zagęszczania osadu. Zbiornik jest napowietrzany. Ciecz nad osadowa odprowadzana jest okresowo ze zbiornika na początek układu oczyszczania ścieków, a osad poddawany jest procesowi mechanicznego odwadniania na ciśnieniowej prasie komorowej.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA URZĄDZEŃ 

REAKTOR BIOLOGICZNY

Technologia biologicznego oczyszczania ścieków przewiduje oprócz usuwania związków węgla (BZT5), usuwanie związków azotu i fosforu. Zastosowano reaktor 3 strefowy oparty na procesie Phorodox. Strefa I beztlenowa, strefa II- niedotleniona oraz strefa III – napowietrzana.

Zastosowanie strefy beztlenowej pozwala na częściowe usunięcie na drodze biologicznej fosforu ze ścieków. W celu redukcji azotu zastosowano strefę niedotlenioną z recyrkulacją ścieków ze strefy tlenowej. Układ taki zapewnia Wysoki stopień denitryfikacji oraz niskie stężenie azotu amonowego w ściekach oczyszczonych. W strefie nitryfikacji następuje utleniania związków węgla oraz azotu organicznego i amonowego. Dodatkowo komorę nitryfikacji wyposażono w panele stanowiące złoże zanurzone wspomagające osad czynny zawieszony.

Komora defosfotacji:

1. Pojemność czynna V=156,0m3

2. Czas zatrzymania T=1,5h

3. Głębokość czynna H=5,95m

Komora denitryfikacji:

1. Pojemność czynna V=674,0m3

2. Czas zatrzymania T= 6,5h

3. Głębokość czynna H=5,9m

Komora nitryfikacji:

1. Pojemność czynna V=1252,0m3

2. Czas napowietrzania T=12h

3. Głębokość czynna H=5,8m

OSADNIK WTÓRNY:

Z komory nitryfikacji reaktora biologicznego ścieki odpływają do osadnika wtórnego, gdzie następuje oddzielenie od ścieków zawiesiny biologicznej.

1. Średnica osadnika D=17,09m

2. Wysokość czynna H=2,58m

3. Pojemność czynna V=656m3

LAGUNA HYDROPONICZNA

W lagunie zastosowano te same panele, co w komorze osadu czynnego. Stanowią one podkład dla zespołu poroślowego i korzeniowego.Panele pionowe dla zespołów roślinnych typu poroślowego. Przeloty tych paneli pełnią rolę strumieniowych dysz kierunkowych, kierujących przepływające ścieki ku górze na panele usytuowane poziomo. Na panelach w układzie poziomym zasiedlono rośliny z grup typu: borówka kanadyjska, hiacynt wodny, bluszczowate. Dla potrzeb wymuszenia przepływu przez lagunę oraz zapewnienie warunków tlenowych zastosowano aeratory ASD 500mm.

1. Powierzchnia laguny F= 38m2

2. Długość  L=191m

3. Szerokość B= 2,1m

4. Wysokość czynna H= 1,4m

5. Pojemność czynna V=530m3

6. Czas przepływu  T=5h