Wyniki naboru na stanowisko specjalisty ds. technicznych.

Wyniki naboru na stanowisko specjalisty ds. technicznych.

Wyniki naboru na stanowisko starszego specjalisty ds. księgowości

Wyniki naboru na stanowisko starszego specjalisty ds. księgowości. 

Nabór na stanowisko specjalista ds. technicznych

Zakład Wodociągów i Kanalizacja ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. technicznych.

Wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych (dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)
 • Korzystanie z pełni praw publicznych, pełnia zdolności do czynności prawnych,
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Nieposzlakowana opinia
 • Wykształcenie przynajmniej średnie inżynieria środowiska, ochrona środowiska lub budownictwo,
 • Co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku.

Znajomość przepisów ustaw:

 • Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 • Prawa wodnego
 • Prawa budowlanego
 • Podstawy Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Prawa Zamówień Publicznych
 • Umiejętność obsługi komputera w szczególności Pakiet Office
 • Preferowana znajomość kosztorysowania w programie NORMA PRO
 • Prawo jazdy kategorii B

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 • Realizacja inwestycji oraz robót budowlano-montażowych prowadzonych przez Zakład
 • Planowanie i organizacja prac brygady monterów wodociągowo-kanalizacyjnych
 • Kontrola, koordynacja i nadzór nad pracą pracowników działu wodociągowo-kanalizacyjnego
 • Kosztorysowanie robót i usług ,
 • Przygotowywanie uzgodnień oraz warunków technicznych dla opracowania dokumentacji technicznej i jej późniejsze weryfikowanie,
 • Prowadzenie sprawozdawczości oraz dokumentacji dotyczącej działu technicznego,

Ogłoszenie o naborze.

Załącznik nr 1

Nabór na stanowisko starszy specjalista ds. księgowości

Zakład Wodociągów i Kanalizacja ogłasza nabór na stanowisko starszego specjalisty ds. księgowości.

Wymagania niezbędne:

  1. Posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych (dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)
  2. Korzystanie z pełni praw publicznych, pełnia zdolności do czynności prawnych,
  3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. Nieposzlakowana opinia
  5. Wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowane finanse lub rachunkowość),
  6. Co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej lub samorządowej,
  7. Znajomość przepisów prawa z zakresu wykonywanych obowiązków, w szczególności znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, samorządzie gminnym, prawo wodne oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odbiorze ścieków.
  8. Umiejętność obsługi komputera w szczególności Pakiet Office
  9. Prawo jazdy kategorii B

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

  1. Prowadzenie ksiąg pomocniczych, w szczególności:
  • ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych oraz środków trwałych w budowie.
  • ewidencję ilościowo-wartościową obrotu materiałowego materiałów i opakowań znajdujących się w magazynach własnych oraz będących w przerobie obcym,
  • ewidencję środków pieniężnych znajdujących się na rachunku podstawowym oraz gotówki w kasie zakładu na podstawie wyciągów bankowych i raportów kasowych,
  • ewidencję w zakresie rozrachunków z budżetami, rozrachunków publicznoprawnych, z kontrahentami, pracownikami oraz pozostałych rozrachunków
  • bieżąca kontrola, uzgadniania sald kont syntetycznych z ewidencją pomocniczą oraz potwierdzanie sald z kontrahentami,
  • ewidencję pozostałej sprzedaży na podstawie faktur VAT i not księgowych
  • ewidencję sprzedaży dla potrzeb rozliczania podatku VAT,
  • ewidencję pozabilansową kont: 976, 985.
  1. Rozliczanie i wycena arkuszy inwentaryzacyjnych.
  2. Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych.

Ogłoszenie o naborze.

Załącznik nr 1