Podłączenie do sieci wod./kan.

schemat-przylacza-wodociagowegoBUDOWA PRZYŁĄCZA KROK PO KROKU

1. Wniosek o podanie wymagań technicznych, dotyczących przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej może złożyć w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji osoba posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością lub upoważniona przez nią firma projektowa. Formularz można otrzymać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie lub tutajWniosek o podanie wymagań technicznychDo wniosku należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.

2. Projekt budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. Projekt należy zlecić uprawnionemu projektantowi. Dokumentacja powinna być wykonana na podstawie wymagań technicznych oraz w oparciu o mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500 do celów projektowych.

3. Uzgodnienia.

Projekt , o który mowa w pkt. 2 należy uzgodnić:

3.1 w ZWiK Paczków , jeżeli taki wymóg zawarto w wydanych przez spółkę wymaganiach technicznych.

3.2 z właścicielem działki, lub Zarządcą Drogi przez którą przebiega przyłącz,(ustalenie technologii robót, oraz zawarcie umowy użyczenia terenu pod budowę przyłącza)

3.3 w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej przy Wydziale Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Nysie przy ulicy Parkowej 4.

3.4 w razie konieczności w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nysie należy zgłosić budowę przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego i uzyskać zaświadczenie o braku sprzeciwu na jej budowę.

4. Powiadomienie  o rozpoczęciu robót. 

Inwestor bądź Wykonawca powiadamia ZWiK w Paczkowie o terminie rozpoczęcia robót nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia – poprzez złożenie w siedzibie ZWiK w Paczkowie (ulica Miraszewskiego 4) „Zlecenia kontroli inwestycji”. Zlecenie kontroli inwestycji jest jednocześnie zleceniem na wykonanie włączenia do sieci miejskiej. Równocześnie przyszły odbiorca usług składa w siedzibie ZWiK „Wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków” Druki można otrzymać w siedzibie ZWiK Paczków lub tutaj: Zlecenie kontroli inwestycji oraz Wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odbiór ścieków.

5. Budowa przyłącza

Budowę przyłącza należy zlecić firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia, lub Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie dostarczając do siedziby ZWIK Paczkowie  Zlecenie na Wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

 6. Dokumentacja powykonawcza

Inwestor po zakończeniu robót, zgłasza gotowość odbioru przyłącza w ZWiK w Paczkowie ( o ile ZWiK nie był wykonawca przyłącza ), po podpisaniu protokołu odbioru  inwestor zleca wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

7. Podpisanie umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków

Inwestor z kompletną dokumentacją powykonawczą (protokół odbioru + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza ) zgłasza się w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie  w celu podpisania Umowy. Umowa zawierana jest pomiędzy właścicielem posesji a ZWiK w Paczkowie. Uruchomienie przyłącza następuje po podpisaniu umowy