UWAGA ZMIANA CEN I STAWEK OPŁAT ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W GMINIE PCZKÓW.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie informuje, że Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu decyzją nr WR.RZT.70.96.2023 z dnia 14 września 2023 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Paczków na okres 3 lat.

Taryfa obowiązuje od dnia 4 października 2023 r.

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY PACZKÓW DECYZJA NR WR.RZT.70.96.2023 z dnia 14 września 2023 r. 

Taryfa została opracowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.2028) i przepisami wykonawczymi tej ustawy oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 624 z późn. zm.).

Uwaga awaria! Przerwa w dostawie wody w dniu 19 czerwca 2023 r.

W wyniku przerwania sieci wodociągowej w dniu 19 czerwca ok. godz. 15 przez firmę prowadzącą prace energetyczne w rejonie ulicy Dworcowej nastąpiła przerwa w dostawie wody dla ulic: Dworcowa, Cisecka i Mostowa. Zakład Wodociągów i Kanalizacji prowadzi prace naprawcze na uszkodzonym wodociągu  Przewidywane wznowienie dostawy wody nastąpi ok 21.30 . Zakład Wodociągów przeprasza odbiorców za zaistniałe niedogodności w realizacji swoich usług.