Nabór na wolne stanowisko specjalisty ds. technicznych

Zakład Wodociągów i Kanalizacja ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. technicznych.

Wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych (dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)
 • Korzystanie z pełni praw publicznych, pełnia zdolności do czynności prawnych,
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Nieposzlakowana opinia
 • Wykształcenie przynajmniej średnie inżynieria środowiska, ochrona środowiska lub budownictwo,
 • Co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku.

Znajomość przepisów ustaw:

 • Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 • Prawa wodnego
 • Prawa budowlanego
 • Podstawy Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Prawa Zamówień Publicznych
 • Umiejętność obsługi komputera w szczególności Pakiet Office
 • Preferowana znajomość kosztorysowania w programie NORMA PRO
 • Prawo jazdy kategorii B

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 • Realizacja inwestycji oraz robót budowlano-montażowych prowadzonych przez Zakład
 • Planowanie i organizacja prac brygady monterów wodociągowo-kanalizacyjnych
 • Kontrola, koordynacja i nadzór nad pracą pracowników działu wodociągowo-kanalizacyjnego
 • Kosztorysowanie robót i usług ,
 • Przygotowywanie uzgodnień oraz warunków technicznych dla opracowania dokumentacji technicznej i jej późniejsze weryfikowanie,
 • Prowadzenie sprawozdawczości oraz dokumentacji dotyczącej działu technicznego,

Ogłoszenie o naborze.

Załącznik nr 1